БУЛТЫХ

БУЛТЫХ

БУЛТЫХБУЛТЫХ (разг.). 1. межа. звукоподр. О коротком и сильном звуке при падении в воду. 2. в знач. сказ. Бултыхнулся (в 1 знач.). Б. в воду!

 

буксовать, булава, булавка, буланый, булат, булгакиана, булка, булочная, булочник, БУЛТЫХ, бултыхаться, булыжник, бульвар, бульварный, бульварщина