БУРО-...

БУРО-...

БУРО-...БУРО-... Первая часть сложных слов со знач. бурый, с бурым оттенком, напр. буро-желтый, буро-коричневый, буро-красный, буро-рыжий, буро-черный.

 

бурка, буркать, бурки, бурлак, бурливый, бурлить, бурмистр, бурнус, бурный, БУРО-..., буровая, буровик, буровой, бурса, бурсах