БУРЕЛОМ

БУРЕЛОМ

БУРЕЛОМБУРЕЛОМ, -а, м. Лес, поваленный бурей. || прил. буреломный, -ая, -ое.

 

бурав, буравить, бурак, буран, бурбон, бургомистр, бурда, бурдюк, буревестник, БУРЕЛОМ, бурёнка, буреть, буржуа, буржуазия, буржуй"

"+" по Далю: "БУРЕЛОМ, буревестник и пр. см. буря.